KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TIÊN 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2020-2021

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TIÊN 1 (GIAI ĐOẠN 2016 – 2020)

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng mới trong Chính phủ

Ngày 23/7/2019. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GDĐT, Phòng GDĐT, nhà trường đăng tải bài viết lên website của đơn vị.

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthbinhtien1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthbinhtien1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay